Szkolenia

Tryb szkoleń – 3 dwudniowe i 3 jednodniowe spotkania od września 2012 do września 2013:

Terminy:

1 tydzień września 2012 (szkolenie odbywać się będzie drugiego dnia po spotkaniu strategicznym szefów ekip, w którym szkolona grupa równie uczestniczy)      1 i 2 września 2012 !!!

3 tydzień listopada 2012   25 listopada 2012!

2 tydzień marca 2013   prawdopodobnie 10 marca 2013

3 tydzień kwietnia 2013 (szkolenie odbywać się będzie drugiego dnia po spotkaniu strategicznym, w którym

   szkolona grupa również będzie uczestniczyć)     prawdopodobnie 20 i 21 kwietnia 2013

4 tydzień sierpnia 2013 (szkolenie odbędzie się następnego dnia po spotkaniu strategicznym)

4 tydzień września 2013

Planujemy realizację 8 cykli - tematów szkoleniowych. Podczas jednego dnia  szkoleniowego realizowane będą równolegle 2 tematy. Każdy uczestnik może wybrać jeden z nich  zgodnie ze swoimi preferencjami i kierunkiem rozwoju. Zajęcia będą merytorycznie i dydaktycznie przygotowane do pracy z grupą 15-20 osób, co umożliwi warsztatowy, interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Każdy  z uczestników będzie mógł wziąć udział w sześciu na osiem proponowanych cykli/tematów.

 

Tematy:

Wolontariusz w pracy grupowej - Praca zespołowa i kierowanie zespołem (10h)

W ramach szkolenia i towarzyszących im warsztatów omówione zostaną warunki i mechanizmy towarzyszące przejściu od grupy indywidualności do zgranego zespołu. Omówione i przećwiczone zostaną procesy niezbędne do budowania i kierowania nim. Treści szkolenia obejmą w związku z tym przegląd różnych styli przywództwa i  przechodzenia wraz z zespołem przez trudne doświadczenia. (Bożena Gawrych)  

Od pomysłu do projektu - Tworzenie i zarządzanie projektem (10h)

Cykl szkoleń mających na celu przeprowadzenie uczestników od diagnozy i rozpoznania potencjału aktywności środowiska lokalnego do pomysłu na interwencję w ramach przygotowania i realizacji projektów (przy wykorzystaniu narzędzi typu SWOT, drzewo problemów, drzewo celów. Zostaną też omówione etapy zarządzania projektem). Zajęcia będą miały charakter interaktywny, wykorzystujący konkretne doświadczenia i pomysły uczestników. (Sebastian Pawłowski)  

Rozwiązywanie konfliktów i mediacja (10h)  

Szkolenie omawiające mechanizmy towarzyszące rozwiązywaniu konfliktów poprzez mediację. Istotnym będzie  aspekt warsztatowy zajęć – pomagający zrozumieć zarówno teoretyczne komponenty tej dziedziny życia społecznego jak i umożliwiający praktyczne przećwiczenie postaw i zachowań zmierzających do konstruktywnego rozwiązania konfliktu. Ważną rolę w szkoleniu będzie odgrywało rozwijanie kompetencji  mediacyjnych (Bożena Gawrych)

Pomoc dzieciom i młodzieży w ich rozwoju (10h)  

Ze względu na to, że wolontariusze często pracują z dziećmi lub młodzieżą z grup zagrożonych wykluczeniem i/oraz przechodzących w tym okresie przez trudny okres dojrzewania – w ramach szkolenia przyjrzymy się tym procesom i adekwatnym postawom ze strony wolontariuszy, opiekunów i dorosłych pomagającym w konstruktywny sposób przejść młodym ludziom do etapu odpowiedzialnej i twórczej dorosłości. (Danuta Anna Lechowska)  

Przywództwo (10h)  

Podczas tego kursu przyjrzymy się różnym stylom przywództwa i zastanowimy się jak dostosować styl  przywództwa do swojego profilu osobowego. Przerobimy także zagadnienia przywództwa zarówno w  organizacjach pozarządowych jak i w środowisku pracy. Prócz zagadnień dotyczących kształtowania charakteru  i postawy przywódcy zapoznamy się z podstawowymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. (Tomasz Peterman)

Praca w oparciu o indywidualne zasoby oraz utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji i zangażowania  (10h)

Celem szkolenia jest uświadomienie sobie zakresu swoich indywidualnych zasobów i poznanie zasad wykorzystywania ich w kierowaniu ludźmi. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z ustalaniem  celów i praktyczne kroki wiodące do ich realizacji. Oprócz tego omówione i przećwiczone zostaną zasady  włączające ważne dla nas wartości w procesie podtrzymania motywacji i wysokiego poziomu zaangażowania.  (Andrzej Horyza)

Komunikacja interpersonalna i publiczna (10h)  

W ramach szkolenia zajmiemy się zasadami zrozumiałego komunikowania się i przećwiczymy ich stosowanie  zarówno w interakcjach pomiędzy ludźmi jak i w publicznym prezentowaniu treści wystąpienia.(Bożena Gawrych)

Radzenie sobie z trudnymi emocjami (10h)

W ramach szkolenia zmierzymy się z wpływem na nasze funkcjonowanie takich emocji jak  gniew, lęk i stany depresyjne. Zostanie to omówione w odniesieniu do jednostki, jak też w kontekście  współdziałania z innymi i pracy grupowej. Przeanalizujemy mechanizmy pojawiania się takich emocji, jak  również skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. (Elżbieta i Krzysztof Pawłusiów)

 

 

Kadra kadra :)

Andrzej Horyza - Wieloletni wykładowca w Biblijnym Seminarium Teologicznym i Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu; współzałożyciel i dyrektor Centrum Rozwoju Wolontariatu; nauczyciel w „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu; współpracuje z D3 - Centrum Etyki Stosowanej w Bratysławie. Zaangażowany w rozwijanie nieformalnych projektów edukacyjnych i tworzenie autorskich programów edukacyjnych. Członek Kolegium Tutorów zaangażowany jako konsultant we wdrażanie tutoringu do szkół średnich. Obecnie zaangażowany w doskonalenie umiejętności coachingowych – ukończył kursy „Coaching w pracy tutora”, CoachWise Essential, „Coaching perspektyw” oraz CoachWise Equipped.

Bożena Gawrych - Mediator zawodowy – ukończona Szkoła Mediacji w Krajowym centrum Mediacji. Prezes Stowarzyszenia Kreatywnych „BoWarto” w Słupcy, wieloletni szkoleniowiec zarówno w biznesie, jak i w licznych organizacjach pozarządowych (w tym w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2002r.) oraz pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz ukończone studia podyplomowe na UAM w Poznaniu na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju).

Anna Lechowska - Wieloletni pedagog i szkoleniowiec w organizacjach pozarządowych i placówkach oświatowych (ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii, wychowania seksualnego, socjoterapii, systemowej terapii rodzin). Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ”SZANSA” w Głogowie. W latach 2005-2008 członek Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Laureatka licznych nagród m.in. nagrody Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ambasador kampanii ”Dzieciństwo bez przemocy”, Tymczasowy Krajowy Koordynator Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Dzieci powołany przez UNICEF Polska, „Złoty telefon” Honorowa Odznaka Niebieskiej Linii za działania na rzecz osób cierpiących z powodu przemocy w rodzinie, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy wydany przez PARPA.

Grzegorz Gołoś - Specjalista kreatywnej edukacji, trener i coach działający na rynku od 1998r. zarówno jeśli chodzi o biznes, jak i organizacje pozarządowe. Dyrektor firmy szkoleniowej CSV. Współzałożyciel i wieloletni prezes stowarzyszeń „Verum” i „Sprzeciw”. Ukończone kursy i szkolenia m.in. w zakresie: zarządzanie projektami, zarządzanie projektem kulturalnym, trening umiejętności menedżerskich.

Tomasz Peterman - Doradca biznesowy, szkoleniowiec, działacz w ChSA, wykładowca w ramach projektów Fundacji MdCh, Slot Art Festival, Arka. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Kupiec Sp. z o.o. Prowadzi działalność szkoleniową, managerską oraz konsultingową  od 10 lat na rzecz firm z branży FMCG oraz farmacji. Posiada ukończone szkolenie w Neumann Management Instytut „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Certyfikat Thomas International upoważniający do badania profilu zawodowego pracownika oraz do zarządzania poprzez to narzędzie. Posiada Certyfikat ICC (International Coaching Community ) dający licencję i uprawnienia coacha.

Sebastian Pawłowski - Wiceprezes Fundacji Realna Nadzieja, Dyrektor Festiwalu Współpracy „Realna Akcja”, Dyrektor Zarządzający agencji kreatywnej SHA CREATIVE, Współzałożyciel inicjatywy Sector 3 – organizacji doradczej i wspierającej działania sektora pozarządowego w Polsce, współzałożyciel i wcześniejszy prezes SLOT.

Elżbieta Pawłusiów - Psycholog (Uniwersytet Wrocławski) i nauczyciel w EWST we Wrocławiu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Szkoły Poradnictwa Rodzinnego, Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz kurs doskonalenia - Trening Asertywności w Ośrodku Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" PTP

Krzysztof Pawłusiów - W latach 1997-2006 Kierownik „Szkoły Poradnictwa Rodzinnego" - kursu z podstaw poradnictwa chrześcijańskiego oferowanego przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie. Absolwent Zion Bible Institute w USA oraz TCM International Institute - Master of Arts in Practical Ministries.